TerreSky Ojibwe

giinawin miigiwewin giin ga onesheshing gagonge muhnazeWin

nandagikendan geyabbi
wegonen giiawin kedoodahdemin

buhmeetahaawin minwawezewin wiiji kezheezhuhweze
nookaamagad uhnookahegun

wiiji gagone daniwin ombaasijigan desa
dush owh mahmuh we…